Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Nejčastěji identifikovaná bezpečnostní rizika v auditech bezpečnosti pozemních komunikací

Článek v časopisu Silniční obzor.

V dubnovém (04/2024) čísle časopisu Silniční obzor nám vyšel článek Richtr, A., Bartoš, L., Nejčastěji identifikovaná bezpečnostní rizika v auditech bezpečnosti pozemních komunikací.

Obsahem článku je prezentace našich zkušeností jako auditorů bezpečnosti získaných při provádění auditů v České republice od roku 2011.

Audit bezpečnosti je posouzení připravované nebo budované silniční stavby z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Zjednodušeně lze základní princip auditu vyjádřit tak, že kvalifikovaný a nezávislý auditor se na dopravní projekt/stavbu dívá očima „obyčejného“ uživatele (ale se znalostí nejnovějších poznatků z oboru bezpečnosti pozemních komunikací), snaží se identifikovat riziková místa a doporučit návrhy jejich řešení. Zvláštní pozornost je kladena na potřeby nejzranitelnějších účastníků provozu – chodců, cyklistů, motocyklistů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Mezi nejčastější bezpečnostní rizika identifikovaná v posuzovaných projektech autoři řadí omezené podmínky rozhledu, nezajištěné podmínky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů a provizorní napojení staveb na úseky stávajících komunikací. Autoři doporučují audity provádět již od první fáze přípravy staveb, tj. od fáze studie, kdy je zapracování zásadních připomínek ještě reálné.

Článek v celém znění ve formátu PDF: Ing. Luděk Bartoš, Ph.D., Ing. Aleš Richtr, Nejčastěji identifikovaná bezpečnostní rizika v auditech bezpečnosti pozemních komunikací (formát PDF; 4,6 MB)