Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

KATUROK

Využití matematických metod pro optimalizaci výpočetních postupů pro stanovení kapacity turbo okružních křižovatek / 2022-2024
The use of mathematical methods for the optimization of computational procedures for the determination of turbo roundabouts capacity

Cíl projektu

Cílem projektu je na základě podrobných dopravních průzkumů doplnit současnou metodiku výpočtu kapacity turbo-okružních křižovatek o novou metodiku rozdělení intenzit do jízdních pruhů na vjezdech do křižovatky. Součástí navrhovaného projektu je i ověření platnosti a aktualizace hodnot veličin vstupujících do výpočtu kapacity v současné metodice.

The aim of the project is adding a new methodology of dividing the traffic volume to the lanes at the approaches to the intersection to the current methodology, based on in-depth traffic surveys. The project includes also the verification and the updating of the values of variables which are entered into the calculations in the current methodology.

O projektu

Hlavní příjemce: EDIP s.r.o.
Další účastníci: České vysoké učení technické v Praze
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Dotační program: DOPRAVA 2020+
Číslo projektu: CK03000156
Doba řešení: 01/2022 – 06/2024

Úloha EDIP

Pracovníci firmy EDIP zajišťují vedení projektu, provádění dopravních průzkumů, návrh dopravně inženýrské metodiky a aplikaci pilotního projektu v Plzni. Firma je interním aplikačním garantem projektu.

Výstupy projektu

Hlavním výstupy projektu budou:

  • Dopravně inženýrská metodika výpočtu kapacity turbo-okružních křižovatek (návrh změny kapitoly č. 7 TP188, včetně souvisejícího protokolu / řešitel: EDIP, Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.)
  • Metoda pro rozdělení intenzit dopravy do jízdních pruhů na vícepruhovém vjezdu do okružní křižovatky (výpočtová metodika / řešitel: ČVUT, RNDr. Martin Hála)
  • SW aplikace - Stanovení rozdělení intenzit dopravy do jízdních pruhů na vícepruhovém vjezdu do okružní křižovatky (aplikace metodiky / řešitel: ČVUT, RNDr. Martin Hála)
  • Pilotní příklad kapacitního posouzení turbo-okružní křižovatky (vzorová ukázka aplikace metodiky na příkladu turbo-okružní křižovatky v Plzni / řešitel: EDIP, Ing. Luděk Bartoš, Ph.D., spolupráce: Správa veřejného statku města Plzně)

O průběhu a výsledcích projektu vás budeme informovat zde a na stránkách časopisu Silniční obzor, případně neváhejte napsat vaše podrobnější otázky e-mailem. Děkujeme za spolupráci.

V červnovém (06/2023) čísle Silničního obzoru nám vyšel článek: Bartoš, L., Uhlík, M., Turbookružní křižovatky z pohledu kapacity. Více informací zde →

Stav projektu k 31.12.2023

  • byly uskutečněny dopravní průzkumy na 6 turbookružních křižovatkách a 1 dvoupruhové okružní křižovatce v ČR: Přehled uskutečněných dopravních průzkumů (formát PDF; 0,3 MB),
  • jsou vyhodnoceny hodnoty kritického a následného časového odstupu ze všech sledovaných vjezdů do okružních křižovatek,
  • proběhla regresní analýza dostupných metodik se zjištěnými intenzitami na hranici kapacity,
  • je připraven koncept všech výstupů projektu.

Přehled aktuálně zprovozněných turbo okružních křižovatek v České republice:

Mapa (formát PDF; 1 MB)

Tabulka (formát PDF; 0,1 MB)