Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Audit bezpečnosti pozemních komunikací je posouzení projektové dokumentace připravované silniční stavby z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

Obsah bezpečnostní inspekce

  • posouzení dopadů stavebních, technických a provozních vlastností vybraného úseku komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání,
  • vyhodnocení rizik vyplývajících z těchto vlastností pro účastníky silničního provozu,
  • doporučení vhodných opatření k eliminaci těchto rizik.

Nabízíme

  • bezpečnostní inspekce pro všechny kategorie pozemních komunikací, zpracované v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. a příslušnou metodikou.
  • Inspekci provádíme v týmu minimálně dvou auditorů bezpečnosti s platným povolením Ministerstva dopravy.
  • Součástí každé inspekce je podrobná prohlídka na místě včetně pořízení video nebo fotodokumentace.
  • Zjištěná bezpečnostní rizika projednáme se správcem / vlastníkem komunikace a doporučíme možnosti jejich odstranění.

Zjednodušeně lze základní princip auditu vyjádřit tak, že kvalifikovaný a nezávislý auditor se na dopravní projekt dívá očima „obyčejného“ uživatele (ale se znalostí nejnovějších poznatků z oboru bezpečnosti pozemních komunikací), snaží se identifikovat riziková místa projektu a doporučit návrhy jejich řešení. Zvláštní pozornost je kladena na potřeby nejzranitelnějších účastníků provozu – chodců, cyklistů, motocyklistů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vybrané reference

Dálnice D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82, audit bezpečnosti pro návrh dokumentace záměru / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
Dálnice D1 Modernizace, Úsek 07, 19, 23, audit bezpečnosti ve stupni DSP / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2016)
Dálnice D3, Středočeská část Praha – Nová Hospoda, audit bezpečnosti ve stupni dokumentace záměru / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2015)
Dálnice D5, Oprava AB vozovky v km 3,8 – 9,1, audit bezpečnosti ve stupni DSP / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
D6 Nové Strašecí – Řevničov, audit bezpečnosti pozemních komunikací provedené stavby pro zkušební provoz / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2021)
Dálnice D6 Krupá, přeložka, audit bezpečnosti ve stupni PDPS / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2020)
Silnice I/21, Trstěnice – Drmoul, audit bezpečnosti ve stupni DSP / Ředitelství silnic a dálnic ČR (2016)
Silnice III/18025 – Štěnovice, vjezdová brána, audit bezpečnosti ve stupni dokumentace záměru / soukromý investor (2020)
Litomyšl, Přeložka silnice a chodník podél II/359, audit bezpečnosti ve stupni DÚR + DSP / Město Litomyšl (2021)
Cyklostezka Janov – Strakov, audit bezpečnosti ve stupni DÚR + DSP / Obec Janov (2020)