Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Obchodní podmínky

Obchodní společnosti EDIP s.r.o. se sídlem: Pařížská 1230/1, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, identifikační číslo: 25462482 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Plzeň v oddílu C, vložce číslo 26822 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese obchod.edip.cz

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EDIP s.r.o., se sídlem Pařížská 1230/1, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, identifikační číslo: 25462482, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Plzeň v oddílu C, vložce číslo 26822 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese obchod.edip.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Kupující si může zboží objednat i písemně či telefonicky. Údaje spojené s takovouto formou objednávky budou prodávajícím zaneseny do elektronického systému prodávajícího.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah - kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U Zastávky 860/1a, 353 01 Mariánské Lázně;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 250 107 804 / 0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
 2. Ceny poštovného a balného:
  • při dodávce na území ČR: 90,- Kč (včetně DPH)
  • při dodávce na území ČR a objednávce nad 1.500,- Kč vč. DPH: zdarma
  • při dodávce mimo území ČR: 250,- Kč (bez DPH)
  • při dodávce mimo území ČR a objednávce nad 3.000,- Kč vč. DPH: zdarma
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od počátku vzniku smluvního vztahu dle bodu 3.6. či do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 8. Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty platí následující:

  Při poskytnutí služby osobě povinné k dani mimo území České republiky je místem plnění místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna. Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k dani považuje osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně nebo osoba identifikovaná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.

  Při poskytnutí služby mimo území České republiky osobě povinné k dani na území Evropského společenství (EU) je plnění osvobozeno od DPH dle § 64 Zákona 235/2004 Sb. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit kupující v zemi EU, kde jste zaregistrován jako plátce DPH.

  Pro osobu povinnou k dani na území Slovenské republiky dále platí následující ustanovení:

  Dle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov §16 odst.1 písm.e bod 1 a §43 odst.1, 2 a 4, a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění ČR - SR, čl.12 odst.2 a odst.3 písm.a), čl.22 odst.1 písm.a), jste plátcem 10% srážkové daně z „odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how)“.

  Fakturu považujeme za uhrazenou při připsání 90% z výše fakturované částky na náš účet a zároveň bezodkladného doručení potvrzení o úhradě 10% srážkové daně od příslušného slovenského finančního úřadu.

  Tyto obchodní podmínky se nevztahují na osoby nepovinné k dani mimo území České republiky. Prodej těmto osobám bude řešen individuální kupní smlouvou.

 9. Bankovní spojení dodavatele pro zahraničí:
  IBAN: CZ32 0300 0000 0002 5010 7804
  SWIFT kód BIC: CEKOCZPP

Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Odpovědnost za vady, záruka

 1. V případě poškození zásilky při přepravě je kupující povinen reklamovat toto poškození u přepravce, případně zásilku nepřebírat a uvědomit ihned o této skutečnosti dodavatele. V případě nedodání zboží nebo jeho částečného dodání je toto povinen reklamovat u přepravce prodávající.
 2. V případě nedodání zboží nebo částečného dodání (např. jeden balík z několika nedojde), je kupující povinen neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího, nejpozději však před uplynutím lhůty splatnosti.
 3. Vadný výtisk bude odběrateli nahrazen dodavatelem výtiskem bezvadným v rámci běžné reklamační lhůty. V případě, že nebude provedena náhrada bezvadným či jiným výrobkem, bude vadný výtisk dobropisován. Náhrada bude vyřízena po navrácení vadného titulu prodávajícímu.
 4. V případě nefungování softwaru EDIP online, je kupující povinen neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího, ten neprodleně zašle kupujícímu nové přihlašovací údaje a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu trvání licence.
 5. Platí, že kupující souhlasí s tím, že je zásilka v souladu s objednávkou, že souhlasí vyúčtování a že nejsou uplatněny vůči prodávajícímu žádné reklamace, pokud do 5 dnů po obdržení zásilky a daňového dokladu kupující písemně nesdělí odchylky, případně nedostatky. Zpracování reklamací je možné jen tehdy, je-li datum a číslo faktury reklamované zakázky.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá právo užívání, resp. vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny služby, resp. zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 5. Kupující bere na vědomí, že pro správný chod aplikací pod EDIP software online nabízený prodávajícím musí mít následující vybavení počítače: Podporované internetové prohlížeče: Google Chrome, Safari, Firefox. Potřebné nastavení internetového prohlížeče: povolený Javascript, povolené ukládání Cookies.

Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Záverečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží, poskytování služby na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: U Zastávky 860/1a, 353 01 Mariánské Lázně, adresa elektronické pošty obchod@edip.cz, telefon 606 091 250.

Pokud není uvedeno jinak, řídí se ostatní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím obecnými předpisy a zákony, zejména novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění.

V Mariánských Lázních, dne 1.11.2021