Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

Licenční podmínky

Před zakoupením produktu z řady „EDIP Software online“ si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. Zvolením možnosti "Souhlasím", zakoupením a následným užíváním tohoto produktu se stáváte oprávněným uživatelem a vyjadřujete tak svůj souhlas s těmito podmínkami a souhlasíte, že jimi budete vázáni.

Podmínky používání EDIP Software online

 1. Licenční podmínky stanoví, za jakých podmínek může oprávněný uživatel (dále jen“uživatel“) software užívat.
 2. Počítačové online programy z řady „EDIP Software online“ (dále jen "software") firmy EDIP s.r.o., se sídlem Pařížská 1230/1. 301 00 Plzeň (dále jen "poskytovatel") jsou majetkem firmy EDIP s.r.o. a jsou chráněny zákony ČR o autorském právu.
 3. U software, který vznikl jako výsledek výzkumu a vývoje, kde řešitelem byla, či se na řešení podílela, firma EDIP s.r.o., je uveden poskytovatel finanční podpory.
 4. Licenční podmínky pokrývají použití přístupu uživatele na stránky poskytovatele https://software.edip.cz/, pokrývají rovněž veškeré update a upgrade software včetně použití manuálů.
 5. Poskytování software je prováděno pomocí přístupu k serveru poskytovatele. Registrace se provádí přímo ze stránek poskytovatele () bez nutnosti podepisovat smlouvu. Po zaplacení převodem na účet je služba aktivována po obdržení platby.
 6. Uživateli jsou po zaplacení ceny licence zaslány poskytovatelem přihlašovací údaje nutné ke vstupu do systému. Uživatel může začít pracovat se softwarem po přihlášení se na adrese: https://software.edip.cz/ zadáním přihlašovacího jména a hesla.
 7. Cena za poskytování přístupu k software (= cena jedné licence) je stanovena na jeden rok, na každého jednotlivého uživatele.
 8. Aktualizace software jsou prováděny poskytovatelem automaticky a zdarma.
 9. Uživatel je oprávněn vstupovat k software z kteréhokoli počítače či jiného zařízení, které umožňuje jeho používání, za předpokladu, že software není používán na více než jednom počítači (zařízení) současně.
 10. Uživatel není oprávněn provádět změny v software, upravovat jej nebo z něj odstranit ochrannou známku autorských práv (copyright).
 11. Uživatel není oprávněn využívat jakoukoli znalost o postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je software založen nebo které obsahuje.
 12. Uživatel je povinen užívat software v souladu s platnými právními předpisy a licenčními podmínkami.
 13. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli bezplatnou telefonickou, případně písemnou podporu týkající se funkcí a použití software. Osobní konzultace s poskytovatelem jsou možné jen po předchozí dohodě.
 14. Poskytovatel není odpovědný v žádném případě za následné škody, včetně ztráty dat a informací, ztráty na zisku z podnikání, ztráty z přerušení podnikání, ztráty ze vzniklých nákladů nebo jiné zvláštní, náhodné, následné nebo nepřímé škody, i když by ztráty vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití software, dokonce i kdyby byl poskytovatel označen jako možný původce těchto škod. V žádném případě a z žádného ustanovení této smlouvy nevyplývá, že by odpovědnost poskytovatele přesahovala částku zaplacenou uživatelem za software.
 15. Poskytovatel má právo ukončit platnost licenční smlouvy a odebrat uživateli oprávnění k používání software, pokud uživatel opomíjí nebo porušuje jakoukoli z uvedených podmínek. Licenční smlouva se stane neplatnou bez dalšího upozornění, pokud vaše firma zbankrotuje nebo vejde do likvidace. Pokud bude platnost licenční smlouvy ukončena, nemáte žádný nárok na odškodnění z důvodu ukončení licenční smlouvy. V případě zániku smluvního vztahu nemá uživatel nárok na vrácení ceny licence ani její části.
 16. Pokud bude jakákoli část licenční smlouvy shledána protizákonná nebo nesplnitelná, platnost ostatních ustanovení a částí tím není dotčena.
 17. Změna nebo doplnění licenční smlouvy může být provedena jen na základě písemné dohody mezi uživatelem a poskytovatelem.
 18. Licenční podmínky se řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb. a zákonem č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 192/2021 Sb, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.