Komplexní služby v oboru dopravního inženýrství

TRAFFO

Inovativní přístupy matematického modelování dopravy pro udržitelný rozvoj měst a regionů (TRAFFO) / 2020 - 2022
Innovative Approaches to Mathematical Traffic Modelling for Sustainable Development of Cities and Regions

Cíl projektu

Cílem projektu je optimalizace statických a dynamických dopravních modelů s využitím cloudového prostředí a high performance computing pro online dynamické dopravní modelování v reálném čase (uzavření/změna charakteru úseku, přidání úseku silniční sítě a lokální úprava matice přepravních vztahů).

The project aims are optimising static and dynamic transport models using a cloud environment and high performance computing. This will enable online dynamic transport modelling in real time (e.g. close/add a road segment, change its character and change local transport parameters).

O projektu

Hlavní příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Další účastníci: EDIP s.r.o., HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Dotační program: DOPRAVA 2020+
Číslo projektu: CK01000096
Doba řešení: 01/2020 – 12/2022

Úloha EDIP

Pracovníci firmy EDIP zajišťují dopravně inženýrskou část projektu (intenzity dopravy, modelování, kapacita komunikační sítě). Firma je interním aplikačním garantem projektu.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je Dynamický dopravní modelář, software v architektuře klient/server umožňující dynamické zatěžování dopravní sítě a dále i kalibraci vypočteného dopravního modelu ze senzorových měření v čase blízkém reálnému. Software poskytuje uživateli zejména tyto funkce:

  • Zobrazení základního dopravního modelu zájmové (většinou metropolitní) oblasti.
  • Kalibraci dopravního modelu za využití senzorových dat (dopravní smyčky, dopravní kamery, data z fleet systémů).
  • Možnost importu/zadání současných i plánovaných dopravních uzavírek a následnou simulaci ovlivnění intenzity dopravy v zájmové oblasti.
  • Vizualizaci a prezentaci vytvořené dopravní simulace za účelem podpory strategického dopravního plánování i pro účely informování veřejnosti.
  • Software bude poskytován formou služby běžící na vzdálené infrastruktuře (Software as a Service).

Odborný článek k projektu vyšel v časopise „Networks and Spatial Economics“ č.22 v jeho placené části: The piecewise constant/linear solution for dynamic user equilibrium (Kolovský, Kolingerová). Networks and Spatial Economics

Publikované články

2020

Jedlicka, K., Beran, D., Martolos, J., Kolovský, F., Kepka, M., Mildorf, T. and Sháněl, J., Traffic modelling for the smart city of Pilsen. 8th International Conference on Cartography and GIS. Nessebar, Bulgaria. 15-20 June 2020. Online: https://iccgis2020.cartography-gis.com/8ICCGIS-Vol1/8ICCGIS_Proceedings_Vol1_(56).pdf

Martolos, J., Beran, D. Noise modeling using interactive web tools. IX. Česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí, Brno, 12.-13. října 2020, ISBN: 978-80-88074-78-6, Online: https://dzzp.cdv.cz/file/sbornik-konference-2020/

Martolos, J., Klabochová, M. Využití webových aplikací pro analýzu intenzit dopravy v době koronaviru na příkladu Plzně, Silniční obzor 9/2020, ISSN 0322-7154, Online: https://www.edip.cz/files/vyzkum/traffo/TRAFFO-Silnicni-obzor-vliv-covid-martolos-klabochova.pdf

2021

Potužák, T., Kolovský, F. Parallelization of the B Static Traffic Assignment Algorithm Journal of Parallel and Distributed Computing, Online: https://www.edip.cz/files/vyzkum/traffo/TRAFFO-Diseminasce_Parallelization-B-static.pdf

Kubešová, S., Martolos, J., Bartoš, L. Vliv mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru na intenzity automobilové dopravy a provádění dopravních průzkumů, Silniční obzor 5/2021, ISSN 0322-7154, Online: https://www.edip.cz/files/vyzkum/traffo/TRAFFO-Diseminace_Sil-Obzor_intenzity-covid.pdf

Kolovský, F., Kolingerová, I. Origin-destination matrix estimation using bush-based algorithms. ICCSA 2021, Online: https://www.edip.cz/files/vyzkum/traffo/TRAFFO-Diseminace_origin-destination-matrix.pdf