EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101 proběhne na osmi místech v ČR (od ledna do března 2019)

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

Spolupráce firmy EDIP na evropském projektu PoliVisu (dopravní modelování) - první rok úspěšně ukončen

Dne 8.1.2019 proběhlo v sídle Evropské komise review (roční posouzení) výsledků řešení projektu PoliVisu za první rok řešení. Recenzenti... Více zde »

další aktualityAudit bezpečnosti pozemní komunikace

Bezpečnostní audit (nebo též audit bezpečnosti pozemních komunikací) je posouzení připravované stavby z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Včasné odhalení bezpečnostních rizik umožní přijmout potřebná opatření často jen s minimálními náklady, pouze dílčí úpravou projektu. Díky tomu je možné předejít komplikovaným dodatečným úpravám komunikace po jejím zprovoznění.

Bezpečnostní audit je vhodné provádět pro všechny stupně projektové dokumentace již od studie záměru. Využije se pro stavby nových komunikací i pro rekonstrukce stávajících.

Nabízíme

Bezpečnostní audit

Audity pro všechny kategorie pozemních komunikací, zpracované v souladu s platnou legislativou. Audit provádíme v týmu minimálně tří auditorů s platným povolením Ministerstva dopravy:

 • Ing. Luděk Bartoš
 • Ing. Aleš Richtr
 • Ing. Antonín Seidl (externí spolupracovník)
 • Ing. Miloslav Müller (externí spolupracovník)

Součástí auditu je také prohlídka na místě a u úprav současných komunikací i vyhodnocení dopravní nehodovosti. Zjištěná bezpečnostní rizika projednáme s investorem i projektantem stavby a doporučíme možnosti jejich odstranění.

Přiklad z praxe

Článek Komplexní přístup k řešení bezpečnosti na pozemních komunikacích na příkladu silnic I. třídy v Karlovarském kraji (Luděk Bartoš, Aleš Richtr, Antonin Seidl) na přikladu z praxe auditorů bezpečnosti pozemních komunikaci představuje komplexní a systematický přistup k řešení nehodovosti s následnou realizací dopravních opatření na nejrizikovějších lokalitách na síti silnic I. třídy na území Karlovarského kraje a dokazuje, že na základě kvalitní analýzy dopravní nehodovosti a místní prohlídky lze pomocí poměrně jednoduchých a levných opatření dosáhnout významného snížení počtu dopravních nehod a jejich následků na zdraví.

Článek vyšel v časopise Dopravní inženýrství 01/15.

Vybrané reference

 • Bezpečnostní audit R6 – Chlumeček, Krupá, Nové Strašecí – Řevničov, 2015
 • Bezpečnostní audit R35 – Opatovice nad Labem-Časy-Ostrov, 2015
 • Bezpečnostní audit Silnice II/230, 2014
 • Inspekce a návrh řešení nehodových lokalit na síti TEN-T, ŘSD Praha, 2013
 • Bezpečnostní audit Modernizace D1, 2012

V oblasti bezpečnosti silničního provozu náš auditorský tým dále nabízí

Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti

Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti provádíme ve vytipovaných úsecích nebo lokalitách. Cílem je návrh účinného a zároveň ekonomicky a časově přijatelného řešení.

Podle náročnosti řešení zpracujeme dokumentaci zpravidla ve dvou variantách:

 • v případě řešení formou úpravy dopravního značení a dopravních zařízení zpracujeme projekt v podrobnosti potřebné ke stanovení dopravního značení
 • v případě nutnosti stavebních úprav zpracujeme studii navrhovaného řešení a doporučíme další postup
 • vše projednáme s příslušnými zástupci Policie ČR, silničním správním úřadem a objednatelem
 • projektovou dokumentaci nezpracováváme, v případě zájmu doporučíme projektanta s místní znalostí

Vyhledání a sanace nehodových lokalit

Analýza dopravních nehod se provádí za období 3 let. Při jejím zpracování klademe důraz na nehody s následky na životě a na zdraví.

 • Vypracujeme přehled nehodovosti podle statistiky nehod Policie ČR
 • Stanovíme relativní nehodovost (počet DN / 1 milion vozokm)
 • Identifikujeme nehodové lokality
 • Zpracujeme podrobnou analýzu dopravních nehod v nehodových lokalitách a navrhneme řešení

Bezpečnostní inspekce

Provádíme preventivní prohlídky pozemních komunikací zaměřené na bezpečnost silničního provozu.

 • Identifikujeme rizika vzniku dopravních nehod (vyplývající z dopravně technického a stavebního stavu komunikace).
 • Doporučíme opatření k jejich eliminaci.

Mohlo by Vás zajímat
Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy - možnost žádat o dotaci

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 10. prosince 2015 výzvu nazvanou "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro potřeby žádosti o tuto dotaci nabízíme provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace a sčítání intenzit dopravy. Více informací po klikutí zde »

V návrhu novely zákona o pozemích komunikacích stále zůstává tato úprava:

Vybráno z tiskové zprávy Ministerstva dopravy z 24.4.2015:
Novela zákona o pozemních komunikacích dále posílí pravomoce obcí s rozšířenou pravomocí, které budou moci omezit nebo zakázat vjezd nákladních vozidel s hmotností 12 tun a více po komunikacích II. a III. tříd. Výjimka z takového zákazu se bude vztahovat pouze na kamion, který má v místě nakládku, vykládku, údržbu nebo opravu či sídlo/provozovnu. „Obce s rozšířenou působností tak budou mít v zákoně nástroj k tomu, aby zamezili objíždění placených úseků dálnic po silnicích nižších tříd,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Podmínkou pro zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun bude vyjádření dopravní policie, která bude mít možnost v případě ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vydat nesouhlasné stanovisko.

Obcím (či krajům), které budou chtít využít tohoto ustanovení nabízíme kompletní řešení - více informací po klikutí zde »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi