EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nový telefonický kontakt: 602143259

Nový telefonický kontakt na firmu EDIP s.r.o je: 602143259 V případě, že telefon nikdo nevezme, ozveme se vám v krátké době zpět. Děkujeme... Více zde »

Spuštěna nová verze programu EDIP-eL

Dne 10. 5. 2021 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eL na výpočet kapacity světelně řízených křižovatek (verze 4.00). Program byl aktualizován... Více zde »

další aktualityAudit bezpečnosti pozemní komunikace

Bezpečnostní audit (nebo též audit bezpečnosti pozemních komunikací) je posouzení připravované stavby z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Včasné odhalení bezpečnostních rizik umožní přijmout potřebná opatření často jen s minimálními náklady, pouze dílčí úpravou projektu. Díky tomu je možné předejít komplikovaným dodatečným úpravám komunikace po jejím zprovoznění.

Bezpečnostní audit je vhodné provádět pro všechny stupně projektové dokumentace již od studie záměru. Využije se pro stavby nových komunikací i pro rekonstrukce stávajících.

Nabízíme

Bezpečnostní audit

Audity pro všechny kategorie pozemních komunikací, zpracované v souladu s platnou legislativou. Audit provádíme v týmu minimálně tří auditorů s platným povolením Ministerstva dopravy:

 • Ing. Luděk Bartoš
 • Ing. Aleš Richtr
 • Ing. Antonín Seidl (externí spolupracovník)
 • Ing. Miloslav Müller (externí spolupracovník)

Součástí auditu je také prohlídka na místě a u úprav současných komunikací i vyhodnocení dopravní nehodovosti. Zjištěná bezpečnostní rizika projednáme s investorem i projektantem stavby a doporučíme možnosti jejich odstranění.

Vybrané reference

 • Bezpečnostní audit R6 – Chlumeček, Krupá, Nové Strašecí – Řevničov, 2015
 • Bezpečnostní audit R35 – Opatovice nad Labem-Časy-Ostrov, 2015

V oblasti bezpečnosti silničního provozu náš auditorský tým dále nabízí

Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti

Dle revidované normy ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic – nová kapitola 5.5 Rekonstrukce silnic a dálnic, článek 5.5.3: „Před návrhem rekonstrukce silnice a dálnice se provede vyhodnocení nehodovosti stávající komunikace. V případě, že bude v řešeném úseku zjištěno nehodové místo/dílčí úsek, je nezbytné v tomto místě navrhnout opatření pro zvýšení bezpečnosti. Pevné překážky se posuzují podle 8.19.“

Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti provádíme ve vytipovaných úsecích nebo lokalitách. Cílem je návrh účinného a zároveň ekonomicky a časově přijatelného řešení.

Podle náročnosti řešení zpracujeme dokumentaci zpravidla ve dvou variantách:

 • v případě řešení formou úpravy dopravního značení a dopravních zařízení zpracujeme projekt v podrobnosti potřebné ke stanovení dopravního značení
 • v případě nutnosti stavebních úprav zpracujeme studii navrhovaného řešení a doporučíme další postup
 • vše projednáme s příslušnými zástupci Policie ČR, silničním správním úřadem a objednatelem
 • projektovou dokumentaci nezpracováváme, v případě zájmu doporučíme projektanta s místní znalostí

Vyhledání a sanace nehodových lokalit

Analýza dopravních nehod se provádí za období 3 let. Při jejím zpracování klademe důraz na nehody s následky na životě a na zdraví.

 • Vypracujeme přehled nehodovosti podle statistiky nehod Policie ČR
 • Stanovíme relativní nehodovost (počet DN / 1 milion vozokm)
 • Identifikujeme nehodové lokality
 • Zpracujeme podrobnou analýzu dopravních nehod v nehodových lokalitách a navrhneme řešení

Bezpečnostní inspekce

Provádíme preventivní prohlídky pozemních komunikací zaměřené na bezpečnost silničního provozu.

 • Identifikujeme rizika vzniku dopravních nehod (vyplývající z dopravně technického a stavebního stavu komunikace).
 • Doporučíme opatření k jejich eliminaci.

Mohlo by Vás zajímat
Příklad z praxe: Článek Komplexní přístup k řešení bezpečnosti na pozemních komunikacích na příkladu silnic I. třídy v Karlovarském kraji (Luděk Bartoš, Aleš Richtr, Antonin Seidl)

na přikladu z praxe auditorů bezpečnosti pozemních komunikaci představuje komplexní a systematický přistup k řešení nehodovosti s následnou realizací dopravních opatření na nejrizikovějších lokalitách na síti silnic I. třídy na území Karlovarského kraje a dokazuje, že na základě kvalitní analýzy dopravní nehodovosti a místní prohlídky lze pomocí poměrně jednoduchých a levných opatření dosáhnout významného snížení počtu dopravních nehod a jejich následků na zdraví. Článek vyšel v časopise Dopravní inženýrství 01/15 ».


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi